heading

Referat fra årsmøtet.

19.02.2008

Referat årsmøte Gammelhorken Veterankjøretøyklubb 2007


Referat årsmøte Gammelhorken Veterankjøretøyklubb 2007

Sted: Kantina på TIRB, Finnfjordbotn

Tid: Mandag 11.02.2008 kl. 19.00

28 medlemmer tilstede.

Saksliste:

  • 1. Valg av møteleder og referent
  • 2. Årsmelding for 2007
  • 3. Økonomi/regnskap
  • 4. Vedtektsendinger
  • 5. Valg (Tom Dahlø, Kristian Moldenæs samt Robin Norheim er på valg i år)
  • 6. Planer for 2008
  • 7. Eventuelt Innkalling og saksliste godkjent uten merknader.

Sak 1.

Robin Norheim valgt til møteleder. Frode Olsen valgt til referent.

Sak 2.

Robin Norheim gjennomgikk årsmeldingen for 2007. Ingen innvendinger til denne.

Sak 3.

Tom Dahlø gjennomgikk regnskapet for 2007. Regnskapet er oppgjort med en total beholdning pr 31.12.07 på kroner 32537,20. Av dette er kr 20707,20 bankinnskudd, kr 3310,00 kassabeholdning og varebeholdning kr 8520,00. Ingen innvendinger til regnskapet. Enstemmig godkjent.

Sak 4.

Forslag fra styret: Styret består av 4 personer + 1 vara. Styremedlemmene velges inn for 2 år av gangen. To i styret velges inn i år 1 og to personer velges inn i år 2. Varamedlemmet velges for to år av gangen. Varamedlemmet kalles inn til alle styremøter, - men trenger ikke møte dersom de andre fire i styret kan møte. Årsmøtet velger hvem av de fire valgte styremedlemmene som skal inneha formannsvervet. Styret fordeler arbeidsoppgaver på første styremøte etter årsmøtet (konstituerer seg). Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 5.

Forslag om gjenvalg av Tom Dahlø og Kristian Moldenæs som styremedlemmer for to nye år. Forslag om gjenvalg av Robin Norheim som varamedlem til styret for to nye år. Enstemmig vedtatt. Forslag om at Tom Dahlø velges til formann for ett år. Enstemmig vedtatt.

Sak 6.

Tom Dahlø og Alf Hanssen orienterte om planene for 2008. Treff og andre arrangementer. Innpill om å jobbe for å få en bedre plassering for Gammelhorkens biler under Finnsnes i Fest enn hva som var tilfelle siste år.

Sak 7 -

 Eventuelt. Tanker om økonomi. Tom Dahlø ba medlemmene komme med innspill angående bruk av klubbens penger. -Forslag fra Betty Myrvoll om kjøp av ekstern harddisk for lagring av bilder. Vedtatt.

-Forslag fra Bjørn Viberg om at klubben spanderer brus og lignende til barn som deltar på treffet vårt.

-Forslag fra Alf Hanssen om at klubben bidrar både økonomisk og/eller på andre måter til dokumentasjon av bilhistorie i regionen, f.eks ved å sponse noen som skriver bok om emnet. Styret skal jobbe videre med ideen og eventuelt søke samarbeid med potensielle aktører. Forslag fra John Jentoft å avsette f.eks 10 prosent av årlig overskudd til et fond. Saken spilles over til styret, som skal vurdere dette.

Årsmøtet hevet kl 20.35

Frode Olsen Referent ;


« Tilbake