heading

Våre kjøretøy er "kulturminner"

02.06.2011
LMK nytt

Riksantikvaren har nå skriftlig fastslått at motorhistoriske kjøretøyene per definisjon er kulturminner.


Prosessen etter det oppklarende møtet 25.10.2010 tok hele 7 måneder.

Riksantikvaren henviser til en endring av 9 juni 1978 i Lov om kulturminner der det står: (…) Departementet ønsker imidlertid å vinne erfaring med fredning av båter før det eventuell blir aktuelt å foreslå bestemmelser om fredning av løse tekniske kulturminner som motorvogner, veg- og jernbanemateriell m v. Det står altså eksplisitt i dette stortingsdokumentet at motorvogner er løse tekniske kulturminner. (…)

Kulturminneloven § 2 definerer kulturminner som alle spor etter menneskelig virksomhet. Motorhistoriske kjøretøyer er spor eller resultat av ”menneskelig virksomhet” – og omfattes følgelig av denne definisjonen, skriver Riksantikvaren.

LMK har ved flere anledninger uttalt at når Riksantikvarens prinsipielle vurdering av våre kjøretøy som definerte kulturminner foreligger, skal dette brukes som en offentlig godkjent ”brekkstang” for å få åpnet flere muligheter. Å få adgang til å kunne søke om midler fra Kulturminnefondet i tillegg til å fjerne årsavgiften er to de viktige sakene for den motorhistoriske bevegelse som kan dra nytte av Riksantikvarens definisjon.


« Tilbake