heading

LMK-STAFETTEN 9-17.AUGUST 2017!Kultur skal vises fram, ikke gjemmes bort!

01.08.2017
Tom Dahlø

Hvorfor ser vi ikke flere av de historiske kjøretøyene ute på veiene? Hvorfor ser vi de ikke på bygdedager, lokale kulturarrangement og andre tilstelninger der kjøretøyhistorien naturlig hører hjemme?


 


Svarene kan være mange og forskjellig hos eierne av de historiske kjøretøyene, men felles for alle er at de blir belagt med årsavgift. En årsavgift som ikke er veldig høy for den som har ett kjøretøy men som i stor grad er med å bestemme hvilke kjøretøy som skal være registrert hos de som har flere historiske kjøretøy. Å ha flere kjøretøy er ikke uvanlig for de som legger ned store mengder timer i å dokumentere og ta vare på den norske samferdselshistorien. En samferdselshistorie som den norske stat ikke bruker penger til å bevare men i stedet velger å skattlegge.

 

Resultatet av årsavgiften er at mange av de minst kjørbare (og da snakker vi pga. alder, ikke teknisk stand) blir parkert og skiltene levert inn. Dette er i første rekke et tap for alle andre enn eier av kjøretøyet. Et tap for alle vi andre som ikke lenger gis muligheten til å se de kjøretøyene ute på veien og på arrangement rundt omkring i landet.

Et historisk kjøretøy kjøres svært lite og utgjør en liten risiko i trafikken. Et historisk kjøretøy beriker trafikkbildet og minner oss om den utviklingen som har vært i veitransporten gjennom et drøyt århundre. Vi må ikke glemme denne delen av vår nære historie og hvor viktig disse kjøretøyene var for utviklingen i Norge, for muligheten for bosetting i hele vårt langstrakte land før fly ble dagligdags og jernbanen ble bygd mellom byene fra Bodø og sørover.

Hva betyr årsavgiften for staten?
Hvis vi regner med 180 000 historiske kjøretøy i Norge betyr det at forvalterne av samferdselshistorien i Norge bidrar med 90 mill. inn i statskassa. Med den nye ordningen som tilsier at årsavgiften skal følge registreringsperioden og kreves inn for tiden da kjøretøyet er forsikret. Siden vi har lang vinter og kort kjøresesong vil de fleste historiske kjøretøyene være registrert kun en kort tid i året, la oss si 4 måneder. Da er inntektene til staten redusert til 30 mill. For disse 30 mill skal det opprettes betalingsordninger, registre og trafikkstasjonene skal ta imot og oppbevare 120 000 sett med skilt til neste kjøresesong. Når de administrative kostnadene er trukket ut så skal du se at det ikke blir så mange kronene igjen. Noen kroner som staten bør bidra med for at vi fortsatt skal kunne glede oss over å se den norske samferdselshistorien bli tatt vare på og vist fram i forskjellige sammenhenger for: KULTUR SKAL VISES FRAM, IKKE GJEMMES BORT!

 

På veg fra hobby mot kultur på hjul.

Veterankjøretøy er en kulturskatt som blir tatt som en selvfølge av den delen av samfunnet som ikke er direkte involvert.

Tiden er inne for å skape almen forståelse for hvilken kulturskatt disse kjøretøyene representerer og derfor arrangeres LMK -Stafetten 9.-17.august 2017.

Arrangementet er iverksatt som et felles løft for alle som har interresse for historiske kjøretøy og er en dugnadsinnsats av flere av de motorhistoriske kjøretøyklubbene som er med i Landsforbundet LMK.  

Vi ønsker å vise hvilken glede som spres blant de som ser kjøretøyene langs veien.

Det er ikke tvil om at veterankjøretøy er en livsstil for mange og det er viktig å få belyst hvilken fantastisk jobb som eierne av kjøretøyene gjør ved å ivareta denne viktige delen av vår kulturhistorie. Veterankjøretøy vekker fram mange gode minner og glede hos folket når de kommer kjørende langs vegene. Det blir mang en historie om tilknytninger til de ulike kjøretøy og i mange tilfelle kjøpes igjen samme type kjøretøy i voksen alder som det første som man engang hadde.

 

Veterankjøretøy viser utviklingen som har vært i de ulike tiår og dette benytter filmindustrien når det lages filmer hvor kjøretøyene har en sentral rolle.

Restaurering av kjøretøy omfatter mange fagområder, de fleste av disse er ikke lenger en del av opplæringstilbudene i samfunnet.  Ivaretakelse av disse fagområdene blir i dag gjort gjennom klubber og foreninger og fellesskap hvor trangen til å gjenskape originalitet styrer arbeidsmetodene. De som har bakgrunn fra disse håndverkene begynner å bli gamle og miljøene rundt kjøretøyrestaurering blir det stadig lengre mellom. En styrt ivaretakelse av kunnskapene er ønskelig, men vil kreve oppbakking fra det offentlige.

Den fremtidige bruken av historiske kjøretøy trues nå fra flere hold, av avgifter bl.a. årsavgiften, vedtekter som hindrer bruk på offentlig veg, samt innblanding av etanol i drivstoff med de skadevirkninger dette medfører.  Veterankjøretøy skal brukes ikke stues bort, derfor satser vi i valgåret 2017 med å promotere kultur på hjul, ved å kjøre LMK-stafetten fra Hammerfest-Trondheim 9.-14.august og fra Bergen-Arendal 12.-17.august.

Vi ønsker en dialog med politikere for positivt gehør, og forståelse for at det også fremover i tid er ønskelig å kunne se våre rullende kulturminner langs vegene. Kunne ta en søndagstur med familien, dra på treff og utstillinger for å møte likesinnede, brukes i spesielle og festlige anledninger, og vise kulturhistorien frem til vår fremtidige generasjon.

Landsforbundet av de motorhistoriske kjøretøyklubbene representerer over 50.000 kulturforkjempere, og det er flere enn de fleste andre kulturorganisasjoner.  


« Tilbake