heading

FORSIKRING OMBYGD/MODIFISERT KJØRETØY

13.11.2006

Medlemmer med mer enn et års medlemskap i en LMK-tilsluttet klubb kan fra 1. september s&oslas...


Medlemmer med mer enn et års medlemskap i en LMK-tilsluttet klubb kan fra 1. september søke om forsikring for ombygde og modifiserte kjøretøy. KRAV OG DEFINISJON Et modifisert/ombygd kjøretøy er definert til å ikke være i samsvar med LMK's krav til historisk korrekt utførelse. Kjøretøyet må være i samsvar med vognkortet. I vilkårene fremheves at eier er selv ansvarlig for å oppdatere seg på – samt å følge gjeldende forskrifter. Eier rådes til å ta kontakt med sin lokale trafikkstasjon dersom det oppstår spørsmål eller uklarheter om forhold som hører inn under dette punktet. BESIKTIGELSE OG RUTINER Klubbene i LMK har tilsammen over 400 kompetente besiktigelsesmenn spredt over hele Norge. Et kjøretøy i gruppen ombygd/modifisert besiktiges av det eksisterende nettverk av besiktigelsesmenn etter de vanlige prinsipper som går på at kjøretøyet skal være godt vedlikeholdt og i god stand. Eier bør i forkant av besiktigelsen skaffe god dokumentasjon. Det er likevel viktig for søker å vite at besiktigelsesmannen ikke har noe ansvar for om kjøretøyet blir godkjent eller ikke. Vurdering av forsikringssøknader foretas av et spesielt utvalg som er satt sammen av representanter for flere merkeklubber. Medlemmenes tilleggskompetanse skal være høy, og bør dekke flere kjøretøygrupper. Ved vurderingen av hver enkelt søknad må det utvises skjønn: • En modifisering eller ombygging må være av høy kvalitet og helhetlig gjennomført både teknisk og estetisk i den stil som er valgt. Merk at det ikke er nok å bare bytte felger eller motor. Det må en mer helhetlig tanke bak. FOTO Det kreves god fotodokumentasjon. Digitalt kamera kan benyttes, men utskriften må være gjort av fotolaboratorium eller av fargelaser på ekte fotopapir. Digitale bilder må signeres av besiktigelsesmann som dermed attesterer at bildene samsvarer med kjøretøyet. Dersom det er mulig bør det også vedlegges en CD med de samme – eller flere – fotografier. Normalt vil det være nok med 10 bilder (front, bak. sidene, bagasje, motor venstre/høyre, dashbord/instrumentpanel interiør foran/bak, MC også ovenfra pga setet) I tillegg skal ombygginger og modifiseringer dokumenteres særskilt med egne bilder. Jo bedre dokumentasjon det finnes for kjøretøyet, desto raskere og bedre kan både en søknad, samt en eventuell skadebehandling gjennomføres. FORSIKRINGSPREMIER Premier for denne forsikringen vil være i samsvar med prinsippene for den svært rimelige LMK Helforsikring som har eksistert siden 1983. Det ble i juni til klubbene sendt ut informasjon om forslaget, med forbehold om mulige endringer. Noen små endringer er gjort, og de endelige premiene er som følger: Årspremie er NOK 790,- (Forsikringssum inntil NOK 300 000) Deretter vil det være en premieheving på NOK 135,- for hver økning på NOK 50 000 i forsikringssum opp til NOK 500 000. Verdier over NOK 500 000 spesialtarifferes. Egenandel vil være NOK 1 500 for brann-, tyveri- og glasskade. NOK 200 for veihjelp i Norge. NOK 500 for veihjelp i utlandet, og NOK 4000 for øvrige skader. Forsikringen er gyldig over hele Europa. GRUNNLAG FOR ERSTATNING Forsikringssummen danner en øvre grense for erstatningen, og gjenspeiler ikke kjøretøyets reelle verdi. Det er viktig å være klar over at det ifølge nasjonal og internasjonal lovgivning og praksis er kjøretøyets markedsverdi i skadeøyeblikket som er utgangspunkt for erstatningen. LMK’s intensjon vil uansett hele tiden være å bringe kjøretøyet tilbake til den stand det hadde før skaden inntraff. LMK vil være orientert om alle skader. LMK’s egen takstmann og LMK’s Sentrale Forsikringsutvalg vil også være med i selve skadebehandlingen. LMK’s takstmann kan ved spesielle skader innhente uttalelser fra Forsikringsutvalget for ombygde/modifiserte kjøretøy Målsettingen er uansett at kjøretøyet ditt raskest mulig skal tilbake på veien igjen! NB! Husk også at noen prosenter av den premien du betaler går tilbake til klubbene og LMK. Slik får vi finansiert kampen mot årsavgift og andre lover, forskrifter og praksis som er til hinder for utøvelsen av vår hobby! -hentet fra LMK's nettsted- ;


« Tilbake